ᐱᑑᑕᑦ

ᑲᐅᑕᖅ ᐃᒡᓗᓕᐅᖅᑎᑦ ᓕᒥᑎᑦ. 100% ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐱᒋᔭᐅᔪᖅ (ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ)

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᑦ:
ᑲᐅᑕᖅ ᐃᒡᓗᓕᐅᖅᑎᑦ ᓕᒥᑎᑦ
ᑐᕌᕈᑎᖃᖏᑦᑐᖅ, ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ, ᓄᓇᕗᑦ, X0A-0W0
867-266-7907 (W) / 867-266-8702 (F)
ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ:kawtaqconst@qiniq.com

ᓄᐃᔭᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃ
ᑐᕌᕈᑎᖃᖏᑦᑐᖅ, ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ, ᓄᓇᕗᑦ, X0A-0W0
ᐅᖄᓚᐅᑖ- 867-266-8816 / ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ- 867-266-8843
ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᑦ : ᑎᒻ ᕼᐅᐊᐃᑦ

ᓇᔪᖅᓯᕕᒃ ᐸᐃᕆᕕᒃ
ᑎᑎᖅᑲᕐᓂᐊᕐᕕᖓ 138, ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ, ᓄᓇᕗᑦ, X0A-0W0
ᐅᖄᓚᐅᑖ: 867-266-8400 / ᐅᖄᓚᐅᑖ: 867-266-8156

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑕᓚᕖᓴ
ᐅᖄᓚᐅᑖ: 867-266-8404

ᓇᔪᖅᓯᕕᒃ ᑎᑎᖅᑐᒐᐃᑦ
ᓅᑕᒃᓴᖅ ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-266-8843
ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᖅᑕᕐᕕᒃ: www.najuqsivik.com

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ -"ᓴᐳᔾᔨᓂᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕐᓇᖅᑐᖁᑎᖏᓐᓂᓪᓗ"
ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᑐᓴᐅᒪᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᔨ
ᑎᑎᖅᖃᕐᓂᐊᕐᕕᖓ 90
ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ, ᓄᓇᕗᑦ
X0a-0w0
ᐅᖄᓚᐅᑖ: 867-266-8162
ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-266-8163
ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ: qiasani@qiniq.com

MLA Hudson Bay Constituent Office
Allan Rumbolt
P.O. Box 228
Sanikiluaq, NU
Phone: 867. 266-8518
Fax: 867.266-8315
Email: hudson_bay_mla @qiniq.com
Website: www.assembly.nu.ca