ᐅᓂᒃᑳᓕᒃ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒥ

ᓄᓇᓖᑦ ᐃᓗᐊᓂ

ᓄᓇᓖᑦ ᐊᐅᓪᓛᒐᔪᒃᑲᓗᐊᖅᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᖕᒫᖅᐸᒃᖢᑎᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ ᕿᑭᖅᑕᒐᓚᖕᓂᑦ, ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ ᓄᓇᓕᓪᓚᑦᑖᖑᕗᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂ. ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᐅᕗᖅ 800 -ᐸᓗᖕᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᐅᕗᖅ. ᕿᑎᕆᔭᐅᕗᖅ ᐊᐅᓚᖅᑎᓂᕐᒧᑦ, ᑕᐅᖅᓰᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᖕᓂᕐᒧᑦ. ᕼᒻᓚᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ, ᐃᓚᖃᖅᖢᑎᒃ ᑕᒪᒃᑭᓂᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓐᓇᐅᓂᖅᓴᓂᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ, ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᐳᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᐊᓂᕆᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᓂᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐱᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᓄᓇᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᐴᖅᑐᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ. ᓄᐃᔭᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃ ᐱᓕᕆᔾᔪᔾᔨᕗᑦ 200 ᐅᖓᑖᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ 25-ᓂᒃ ᐃᓄᓕᖕᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓖᑦ ᐸᐃᕆᕝᕕᖃᖅᖢᑎᒃ (ᓇᔪᖅᓯᕕᒃ ᐸᐃᕆᕝᕕᒃ). ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖃᓲᖑᕗᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖓᓂ. ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒥᐅᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᓲᖑᕗᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᒥᑦ. ᑭᒍᑎᓕᕆᔩᑦ, ᓘᒃᑖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑕᒻᒪᕇᑦ ᓂᐅᕐᕈᒐᔪᒃᐳᑦ ᕼᒻᓚᐅᔪᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᔾᔨᔪᓄᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖃᕆᓪᓗᑎᒃ. ᑐᓴᒐᒃᓴᐃᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᓇᓂᔭᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᓇᓕᐊᑐᐃᓐᓇᓂ ᐅᖃᓪᓚᒡᕕᐅᔪᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓄᑦ ᑕᓚᕖᓴᒃᑯᑦ ᑕᑯᓐᓇᒐᒃᓴᓕᕆᕝᕕᖕᒥᑦ. ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᐳᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖕᒥᑦ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ. ᐊᓯᖏᑦ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᑦ ᐃᓚᖃᖅᐳᑦ ᑐᔪᕐᒥᕕᓂᑦ, ᐃᒡᓗᓕᐅᖅᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᐅᕕᕐᕕᕋᓛᕐᒥᑦ. ᐆᒻᒪᖅᑯᑏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐅᖅᓱᐊᓗᑐᐃᓐᓇᒧᑦ ᐊᐅᓚᔪᓐᓇᐅᑎᓄᑦ ᐃᑯᒪᐅᑎᖃᖅᐳᑦ. ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᖃᓪᓗᓈᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᑎᑭᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐊᑭᑐᓂᖅᓴᐅᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑭᓐᓂᐊᕐᓂᖏᑦ ᐊᑯᓂᐅᓂᖅᓴᐅᕗᑦ ᐅᑕᖅᑭᔭᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᐊᒡᔭᖅᑐᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᖓᓐᓄᑦ. ᐊᔾᔨᐸᓗᐊᓂ, ᑎᑎᖅᑲᕐᓂᐊᕐᕕᖓ ᐊᑐᙱᓐᓂᖅᓴᐅᕗᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᑎᑎᖅᑲᖅᑖᓲᖑᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑦᑎᕙᒃᖢᑎᒃ ᐱᖓᓱᐃᖅᓱᖅᖢᑎᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᑕᒫᑦ. ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᑕᒫᑦ. ᑮᓇᐅᔭᖃᒃᕕᒃᑕᖃᙱᓚᖅ ᕼᒻᓚᒥᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐲᖅᓯᕕᒃᑕᓕᒃ.

ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᑦ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒥ ᓂᐅᕕᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑯᐊᐸᒃᑯᖓᓐᓂ. ᓄᓇᓕᖕᓂ ᓴᓇᐅᒐᐃᑦ ᕿᑭᖅᑕᖓᓂ ᐃᓚᖃᖅᐳᑦ ᐅᑭᐅᓯᐅᑎᓂᑦ ᐊᓐᓄᕌᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᐲᑦ ᓴᓇᓯᒪᔪᓂᑦ ᖁᓂᕈᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᑦᑕᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓂᑦ ᓴᓇᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᕕᒐᓂᑦ. ᓴᓇᓂᖅ ᖃᑦᑕᓕᐊᖑᕙᒃᑐᓂᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒍᓐᓃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᓂᑦ 20-ᓂᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᒫᓐᓇᓵᐸᓗᒃ, ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐊᕐᓇᖏᑦ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᒃᑲᓐᓂᓕᓚᐅᖅᐳᑦ ᐊᔪᙱᓐᓂᖏᓐᓂᑦ. ᓴᓇᙳᐊᖅᑏᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᑦ ᐱᓐᓇᕆᔭᐅᒋᕗᑦ ᐅᔭᕋᖕᒧᑦ ᓴᓇᙳᐊᒐᖏᓐᓂᑦ, ᓴᓇᙳᐊᖅᐸᒃᖢᑎᒃ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑕᐅᓂᑯᓂ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᕕᓂᕐᓂᑦ. ᐅᔭᕋᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑐᖅ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᐅᔪᓂᑦ, ᕿᕐᓂᖅᑐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᑐᖑᔪᖅᑐᒥ ᑲᓚᖃᖅᖢᓂ, ᐅᔭᕋᕐᓂᐊᖅᑕᐅᕙᒃᐳᖅ ᕿᑭᖅᑕᒥᑦ.

ᑲᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᑎᖅᓱᐃᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᑮᓇᐅᔭᓄᑦ ᑲᔪᓯᔾᔪᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓ ᐳᓚᕋᕐᓂᖅ ᕿᑭᖅᑕᒥ, ᓴᓇᙳᐊᒐᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᐅᒐᓂᒃ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᓂᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᑦ ᐱᖅᑯᓯᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐅᖅᓰᓂᕐᒧᑦ.

ᓴᓂᑭᓗᐊᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ

ᓄᓇᒥᙶᖅᓯᒪᔪᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᓱᐊᕈᑎᑦ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒥ ᓄᓇᙳᐊᑉ ᐃᓂᒋᔭᖓᓄᑦ ᐊᑑᑎᖃᒻᒪᕆᒃᐳᖅ. ᕼᒻᓚᖓ ᐊᖏᓂᖅᐹᖑᕗᖅ ᓴᓂᑭᓗᐊᑉ ᕿᑭᖅᑕᖏᓐᓂᑦ – ᕙᓛᕈᑎ ᕿᑭᖅᑕᖅ. ᓄᓇᓕᑦ ᐃᓂᖃᖅᐳᖅ ᖃᓂᒋᔭᖃᖅᖢᓂ ᓯᒡᔭᓱᒧᑦ ᑕᓯᐅᔭᕐᒥᑦ ᑐᓄᕕᐊᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓂᑭᓗᐊᑉ ᑕᓯᖓᓄᑦ ᓂᒡᒋᐊᓄᑦ. ᕿᑭᖅᑕᖏᑦ ᐃᓗᓕᖃᖅᐳᑦ ᐅᓄᕐᓂᓕᖕᓂᑦ 1500 -ᒐᓚᖕᓂᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂᑦ ᓄᓇᖓ ᐊᖏᓂᖓ 1300 ᑭᓛᒥᑐᓂᑦ; ᐅᖓᓯᖕᓂᖃᖅᐳᑦ 150-ᒐᓚᖕᓂᑦ ᑭᓛᒥᑐᓂᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᑯᐸᐃᖕᒥᑦ ᓂᒋᖅᐸᖓᓂᑦ ᑲᖏᖅᓱᐊᓘᑉ ᐃᓗᐊᓂ. ᑕᒪᓐᓇ ᓂᒡᒋᐊᓃᓐᓂᖅᐹᖑᓪᓗᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᑭᒡᓕᙳᐊᖓᑕ ᐊᑎᒻᒪᕆᐊᓗᐊᓃᖦᖢᓂ, ᓯᓚᐅᑉ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓ ᐊᔾᔨᒋᕙᐅᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᑎᑐᑦ ᓇᐹᖅᑐᖃᕈᓐᓇᖏᑦᑐᑎᑐᑦ. ᓇᐹᖅᑐᖅᑕᖃᙱᓚᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᒡᓚᓱᖕᓂᖓ ᓂᒡᓚᒃᑲᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᐃᓚᖃᖅᖢᓂ ᓴᙱᔪᐊᓗᖕᓂ ᐊᓄᕆᒥᑦ. ᐅᑭᐅᑦᑕᑦᑐᒥ ᕿᑭᖅᑕᕋᓱᖏᑎᑐᑦ, ᓯᓚᖓ ᑐᓴᐅᒪᓇᖅᐳᖅ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᐱᖅᓯᒐᔪᖕᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᒡᓚᓱᓕᑲᓪᓚᒃᑲᐅᓂᖓᓄᑦ. ᓂᐅᕐᕈᔪᐃᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ.

ᑲᖏᖅᓱᐊᓘᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᐅᕗᖅ 50 ᐅᖓᑖᓄᑦ ᑎᖕᒥᐊᖑᔪᓂᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᓱᖏᐅᑎᓯᒪᔪᓂᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᓯᓚᖓᓐᓂ ᖃᓄᐃᓐᓂᕆᕙᒃᑕᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᓱᐃᑦ ᑎᖕᒥᐊᖑᔪᑦ ᐊᖏᕐᕋᓕᐊᖃᖅᓯᒪᕗᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓴᓂᑭᓗᐊᑉ ᐃᓂᒋᔭᖓᓐᓂᑦ. ᐊᒥᓱᐃᑦ ᐊᖏᔪᑦ ᐃᓐᓈᕈᐃᑦ ᕼᒻᓚᐅᑉ ᖃᓂᒋᔮᓃᑦᑐᑦ, ᐃᓚᖏᑦ ᖁᑦᑎᖕᓂᓖᑦ 150 ᒦᑕᓂᑦ, ᐃᕙᐃᕙᕝᕕᐅᕗᑦ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓄᑦ ᑎᖕᒥᐊᓄᑦ, ᐃᓚᖃᖅᖢᑎᒃ ᒥᑎᕕᐊᕐᔪᖕᒥᑦ. ᓄᓇᓕᒃ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒥ ᐊᑯᓂᐊᓗᒃ ᐊᑑᑎᖃᖃᒃᐸᒃᐳᑦ ᒥᑎᕕᐊᕐᔪᖕᒥᑦ ᓂᕿᒋᓪᓗᓂᔾᔪᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᓂᕈᖏᑦ ᑲᑎᖅᓱᖅᑕᐅᕙᒃᖢᑎᒃ ᖃᓂᑦᑐᓂᑦ ᐃᓐᓈᕈᓂᑦ. ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᑎᖕᒥᐊᖑᔪᑦ ᕿᑭᖅᑕᕐᒥᐅᑕᓂᑦ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ: ᖃᖅᓴᐅᑦ, ᓄᔭᕋᓕᑦ ᑲᔾᔨᖅᑑᖅ, ᐊᕿᒡᒌᑦ, ᖁᐸᓄᐊᑦ, ᑳᔫᑦ, ᐱᑦᓯᐅᓛᑦ, ᐃᒥᖅᑯᑕᐃᓚᑦ, ᓛᑉᓛᓐ ᓛᖕᓯᐴ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᒃᐱᒡᔪᐊᖅ. ᐊᒥᓱᐃᑦ ᑎᖕᒥᐊᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓂᒃ ᓂᕿᖃᖃᑦᑕᖅᐳᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓯᒡᔭᒥᐅᑕᐃᑦ ᓂᕿᕿᖃᖅᐸᒃᐳᑦ ᐅᕕᓗᕐᓂᑦ, ᒥᖅᑯᓕᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᕆᐅᕐᒥ ᐱᕈᖅᑐᕕᓂᕐᓂᑦ.

ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕿᒃᓴᒧᑦ ᐊᖑᓇᓱᖕᓂᖅ ᒫᓐᓇᒧᑦ ᑎᑭᖦᖢᒍ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑕᐅᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒥᐅᓄᑦ. ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᐃᑦ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ ᕿᓚᓗᒐᐃᑦ, ᐊᐃᕖᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓇᑦᑏᑦ; ᓇᓄᐃᑦ, ᐊᕕᙵᐃᑦ, ᑎᕆᒐᓂᐊᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑲᓖᑦ ᓇᓂᔭᐅᓲᖑᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᒥᑦ. 1978-ᒥ ᐱᒋᐊᖅᖢᓂ, ᖁᙲᑦ (ᓇᐹᖅᑐᕐᒥᐅᑕᑦ ᑐᒃᑐᐃᑦ) ᐃᓕᔭᐅᒃᑲᓐᓂᓚᐅᖅᓯᒪᕗᑦ ᕿᑭᖅᑕᓄᑦ ᐃᓂᖏᖅᓰᓪᓗᑎᒃ ᐊᓯᐅᔪᓂᑦ ᑐᒃᑑᔪᓂᑦ. ᐊᓯᐊᒍᑦ ᐊᖏᓂᖅᓴᐅᔪᓂᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓂᒃ, ᓯᒡᔭᖓ ᓴᓂᑭᓗᐊᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᐅᒋᕗᖅ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒻᒪᔭᖅ ᐆᒐᓂᑦ, ᖃᑦᑎᒃᑐᓖᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ; ᑕᓯᕐᓂᑦ ᓇᓂᓯᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᕕᓯᓕᖕᓂᑦ. ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᓪᓗᒍ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᕙᑎᖓᓂ, 1990-ᖏᓐᓂ, ᓄᓇᓕᒃ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒥ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᓯᒪᕗᑦ ᐅᓂᒃᑳᕆᔭᖃᓚᐅᖅᐳᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑑᓂᖓᓂ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓄᑦ ᐆᒪᔪᑦ ᓇᔪᒐᖏᑕ ᓯᓚᑎᖏᑕᓗ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐆᒪᔪᓂᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ, ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᐃᖏᕐᕋᓂᐅᔪᒥᑦ ᖁᙱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᕈᑕᐅᔪᓂᑦ ᐊᕙᑎᑦᑎᓐᓄᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᒪᐅᑉ ᓱᑲᓐᓂᖓᓄᑦ ᐊᐅᓚᔪᓐᓇᐅᑎᒧᑦ ᓴᐳᑎᓂᑦ.